دلنوشته
01011– عنصر پنجم

01011– عنصر پنجم

بارها با خود اندیشیدم که چرا 4 عنصر داریم و می گویند خاک ، باد ، آب و آتش

آیا عناصر پنجم و ششم و دیگر نیست؟!

و چرا چهار جهت اصلی ( شمال ، جنوب ، شرق و غرب ) داریم؟!

و چرا چهار مزه ( شیرین ، شور ، ترش و تلخ ) داریم؟!

و چرا چهار مزاج ( صفرا، سودا، دم ، بلغم ) داریم ؟!

و چرا چهار فصل ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) داریم ؟!

و چراهای دیگر

با خود می اندیشیدم باید رازی نهفته باشد که باید رمز آن کشف شود.

و جالب بود دیدم کلمه “الله”  با 4 حرف نوشته می شود

اما با 5 حرف خوانده می شود ( ا ، ل ، ل ، ا و ه )

((هر چند کلمه ” الله ” اگر جدا نوشته شود دارای 6 حرف “ا”  ،  ” ل”  ، ” ل ”   ، ” ل ” ،  ” ا ”  و  ” ه ”  می باشد ))

پس به این نتیجه رسیدم که در دل 4 باید 5 و 6  وجود داشته باشد. بنابراین باید عنصر پنجم و ششم وجود داشته باشد که رازی است که کشف آن در وجود “چهار” می باشد. و در اینجا به عنصر پنجم می پردازم و شاید توفیقی شد عنصر ششم را نیز گفتم.

بنابراین به دنبال عنصر پنجم گشتم . پس 4 عنصر آب ، باد ،خاک  و آتش را نوشتم و بارها آنها را در معادلات مختلف قرار دادم تا به این راز رسیدم که اگر حروف مشترک اضافه آنها را جدا کنم به 7 حرف زیر می رسیم:

 “ا”  ،  ” ک ”  ،  ” د ” ، ” خ ”  ،  ” ب ”  ، ” ش”  و ” ت

که وقتی آنها را با هم ترکیب کنیم به جمله زیر می رسیم:

” خَدَک تابش

و وقتی در فرهنگ نامه فارسی نگاه کنیم در می یابیم که:

خَدَک یعنی : پُل ، گذرگاه ، معبر (راه )

و

تابش یعنی : پرتو ، نور ، تششعشع و

بنابراین می توان آن را اینگونه معنا کرد:

“راه نور”

که دارای شش حرف است.

پس مانند الله که نور السموات و الارض  است و کلمه “الله” از شش حرف تشکیل شده است

باید به چیزی برسیم که قابلیت این را داشته باشد که راه نور باشد . و با مراجعه به قرآن در آیات 30 تا 33 بقره در می یابیم که تنها موجودی که تمام علم و قدرت عرضه آن را دارد انسان” است

پس انسان تنها موجودی است که می تواند جامع و کامل راهی برای این نور باشد تا کامل و جامع “الله” را نشان دهد

و چه جالب است که انسان از پنج حرف تشکیل شده

ا” ، ” ن” ، “س” ، “ا” و “ن

و چه جالب تر که چهار حرف از کلمه انسان دارای حرف شبیه خود است و حرف “س” حرف شبیه خود ندارد. و باز به چهار خواهیم رسید.

پس عنصر پنجم همان ” خَدَک تابش”  و یا بهتر بگویم

همان “انسان” است

و انسان بین تمامی راهها برای شناخت خدا؛ جامعترین شاهراه برای شناخت خدا می باشد.

امیر رها