نیکوکاری علم آفرینی و علم آموزی

هدف ؛ نیکوکاری از طریق بخشش علمی و فکری برای فقر زدایی علم و عقل است. در راستای رشد و تعالی مردم از دو گروه محققین (1) در سطح نوجوانان و گروه محققین (2) در سطح جوانان حمایت علمی و فکری گردید و توانستیم به لطف الهی بعد از علم‌آموزی؛ آنان را به مرحله علم آفرینی برسانیم و انشاله امیدواریم … ادامه خواندن نیکوکاری علم آفرینی و علم آموزی