خبری
تقدیر و اهدا جوایز به شرکت کنندگان مسابقه کتابخوانی

تقدیر و اهدا جوایز به شرکت کنندگان مسابقه کتابخوانی

ازنفرات برترمسابقه کتابخوانی رساله خیرات بااهدای لوح تقدیر،کتاب وکارت هدیه تقدیرشد.
این مسابقه به همت موسسه فرهنگی هنری علم آفرین آرمان رهاوبامشارکت اداره فرهنگ وارشاداسلامی،سازمان تبلیغات واداره کتابخانه های عمومی باهدف تبیین خیرات علمی،بصورت مجازی وبااستقبال خوب شرکت کنندگان برگزارشد.
قابل ذکراست که باتوجه به شرایط موجودورعایت حفظ نکات بهداشتی تقدیرازنفرات برترشهرستانی درمکان موسسه انجام وهدیه نفرات دیگربرای آنان ارسال شد.

نوشته مرتبط 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻