11001 – کیمیای دیجیتال (انرژی صفر و یک)

با خود می اندیشم زمانیکه نیوتن قانون جاذبه را کشف کرد ؛ مگر قانون جاذبه قبلا وجود نداشته است؟! پس در حال حاضر اگر ما توانستیم از دنیای مجازی (دیجیتال ) استفاده کنیم ، پس حتما قابلیت این استفاده در قبل وجود داشته ولیکن در زمان قدیم نمی توانستیم از آن استفاده کنیم و مانند پرواز کردن که در حال … ادامه خواندن 11001 – کیمیای دیجیتال (انرژی صفر و یک)