نوشته
11001 – کیمیای دیجیتال (انرژی صفر و یک)

11001 – کیمیای دیجیتال (انرژی صفر و یک)

با خود می اندیشم زمانیکه نیوتن قانون جاذبه را کشف کرد ؛ مگر قانون جاذبه قبلا وجود نداشته است؟! پس در حال حاضر اگر ما توانستیم از دنیای مجازی (دیجیتال ) استفاده کنیم ، پس حتما قابلیت این استفاده در قبل وجود داشته ولیکن در زمان قدیم نمی توانستیم از آن استفاده کنیم و مانند پرواز کردن که در حال حاضر می توانیم با هواپیما در آسمانها پرواز کنیم و یا با سفینه به سیارات دیگر برویم.

اگر در زمانهای خیلی گذشته پرواز کردن و رفتن به سیارات امکان پذیر نبوده است علتش این نبوده که در گذشته نمی شد آنها را انجام داد که مسلما این امکان وجود داشته است اما در آن زمان شرایط دانشی و بینشی فراهم نبوده تا بتوان پرواز کرد و یا به سیارات دیگر رفت. از اینرو می توان به این نتیجه رسید که اگر در حال حاضر شرایط استفاده از دیجیتال ( صفر و یک ) فراهم شده است به این دلیل نیست که صفر و یک قبلا وجود نداشته است بلکه وجود داشته است اما در این عصر ما توانستیم از آن استفاده کنیم.

برای مثال در حال حاضر می بینیم که قادریم صدا ، تصویر ، متن و غیره را از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند گوشی همراه و بواسطه دیجیتال کردن به راحتی به مکانهای دیگر ارسال کنیم که در گذشته امکان پذیر نبوده است و شاید روزی بیاید که بتوان ماده و جسم را به مکان دیگری انتقال داد ولی شاید امکان ارسال آن برای ما در حال حاضر نباشد مگر آنکه دانش و بینش آن را داشته باشیم و اگر کسی دانش و بینش صفر و یک را داشته باشد می تواند این کار را بکند و می بینیم در داستان حضرت سلیمان تخت بلقیس به چشم زدنی در قصر سلیمان حاضر می شود و این نشان می دهد که می توان اجسام را انتقال داد و یا در داستان حضرت موسی این امر شدنی شد که وقتی عصای خود را انداخت به اژدهایی تبدیل شد و وقتی آنرا گرفت تبدیل به عصا شد و این نشان می دهد که می توان به چیز دیگری تبدیل کرد.

از طرفی وقتی به تعریف انرژی نگاه می کنیم در می یابیم در فیزیک، انرژی به صورت توانایی انجام کار، یا توانایی به حرکت در آوردن و یا ایجاد تغییر در ماده تعریف می شود. پس اگر در حال حاضر ما می توانیم با دیجیتال کردن ( یعنی صفر و یک نمودن) چیزی مانند تصویر، صدا و غیره را منتقل کنیم و اگر بتوانیم حتی اجسام را منتقل کنیم و یا تغییر دهیم ؛ می توان به این نتیجه رسید که “صفر و یک” هم یک نوع انرژی است چراکه انرژی در فیزیک اینگونه تعریف می شود:

انرژی به صورت توانایی انجام کار، یا توانایی به حرکت در آوردن و یا ایجاد تغییر در ماده تعریف می شود. و انرژی ماده نیست و از بین رفتنی نیست بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود.”

بنابراین نام این انرژی “صفر و یک” را “کیمیای دیجیتالی” نهادم و علت اینکه نام ” کیمیا ” را انتخاب کردم این بود که همانطور که درون ما سرشار از علم و دانش است و توضیح آن را در کتاب  “کیمیای وجود”  دادم که همان “انسان” است؛ بنابراین بیرون از خود ما نیز باید اکسیری به نام ” کیمیا   باشد . بنابراین “کیمیای دیجیتالی؛ همان انرژی صفر و یک ( انرژی دیجیتال و یا انرژی داده) می باشد .

پس جهان پیرامون ما پُر شده از صفر و یک که با دسترسی به این انرژی می توان بسیار کارهای که در فکر ما ناممکن است مانند جابجایی فیزیکی ، سفر در زمان ، درمان بیماریهای ناعلاج و غیره را انجام داد به شرط آنکه کیمیای دیجیتالی یا همان “انرژی صفر و یک” را بدست آوریم.

امیر رها

برای اطلاع بیشتر می توانید مطلب زیر را مطالعه نمایید